ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 ประกาศให้มีการเลือกตั้งสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลปากพนังฝั่งตะวันตก ดาวน์โหลดเอกสาร
13
06 ต.ค. 2564
2 ประกาศให้มีการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลปากพนังฝั่งตะวันตก ดาวน์โหลดเอกสาร
10
06 ต.ค. 2564
3 ขอเชิญร่วมประชุมชี้แจงให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบ และวิธีปฏิบัติในการเลือกตั้ง ดาวน์โหลดเอกสาร
10
05 ต.ค. 2564
4 รายงานผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ อปท. (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
22
21 ก.ย. 2564
5 ประชาสัมพันธ์การประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2564 (23 สิงหาคม 2564) ดาวน์โหลดเอกสาร
42
18 ส.ค. 2564
6 วีดีทัศน์ผลสัมฤทธิ์ของการดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ ดาวน์โหลดเอกสาร
35
11 ส.ค. 2564
7 ประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำตามข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี ดาวน์โหลดเอกสาร
36
09 ส.ค. 2564
8 ประชาสัมพันธ์การประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่สี่ ประจำปี พ.ศ. 2564 (13 สิงหาคม 2564) ดาวน์โหลดเอกสาร
38
09 ส.ค. 2564
9 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำเดือน กรกฏาคม 2564 ครั้งที่ 25 ดาวน์โหลดเอกสาร
47
06 ส.ค. 2564
10 ประชาสัมพันธ์ช่องทางการติดต่อประสานงาน เพื่อให้การช่วยเหลือและเป็นที่พึ่งให้กับประชาชนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ดาวน์โหลดเอกสาร
37
04 ส.ค. 2564
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48