ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
41 ประชาสัมพันธ์ เรื่อง การหยุดจ่ายน้ำ (วันที่ 11 มกราคม 2565) ดาวน์โหลดเอกสาร
129
10 ม.ค. 2565
42 ประกาศยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้ายและชำระภาษีป้ายประจำปี 2565 ดาวน์โหลดเอกสาร
142
07 ม.ค. 2565
43 ประชาสัมพันธ์การประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. 2565 (13 มกราคม 2565) ดาวน์โหลดเอกสาร
146
07 ม.ค. 2565
44 ประกาศเรื่อง กำหนดประชุมสมัยสามัญประจำปี พ.ศ. 2565 และสมัยประชุมสามัญสมัยแรกปีถัดไป ดาวน์โหลดเอกสาร
130
06 ม.ค. 2565
45 ประกาศเรื่อง เรียกประชุมสมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. 2565 ดาวน์โหลดเอกสาร
142
06 ม.ค. 2565
46 ประกาศประชาสัมพันธ์กฎกระทรวงกำหนดอัตราภาษีป้าย ประจำปี พ.ศ.2565 ดาวน์โหลดเอกสาร
151
07 ธ.ค. 2564
47 ประชาสัมพันธ์ระเบียบคณะกรรมการผังเมืองว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับผู้มีส่วนได้เสียที่จะมีสิทธิ์ยื่นคำร้อง การยื่นคำร้องและวิธีพิจารณาคำร้อง เกี่ยวกับการวางและจัดทำผังเมืองรวม พ.ศ. 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
147
17 พ.ย. 2564
48 เชิญชวนตอบแบบประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดาวน์โหลดเอกสาร
146
08 พ.ย. 2564
49 แจ้งการเปิดประตูระบายน้ำอุทกวิภาสประสิทธิ์ (แขวนบานระบา่ยน้ำ) ดาวน์โหลดเอกสาร
139
08 พ.ย. 2564
50 การสำรวจที่่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และป้าย ประจำปีงบประมาณ 2565 ดาวน์โหลดเอกสาร
349
25 ต.ค. 2564
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| 5 |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53