ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
181 ประกาศเรื่องการประชุมประชาคมแผนชุมชน ประชุมทบทวนแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา พ.ศ. 2560-2564 ประชุมทบทวนแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560-2562) ดาวน์โหลดเอกสาร
371
11 มี.ค. 2559
182 แผนการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้าย ประจำปี 2559 ดาวน์โหลดเอกสาร
332
04 มี.ค. 2559
183 ประกาศกำหนดเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงรถบรรทุกขยะทะเบียน 94-3325 กทม. ดาวน์โหลดเอกสาร
343
09 ก.พ. 2559
184 กฏกระทรวงกำหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิดหรือบางประเภทในพื้นที่บางส่วนในท้องที่จังหวัดนครศรีธรรมราช พ.ศ. 2559 ดาวน์โหลดเอกสาร
329
04 ก.พ. 2559
185 ประกาศจ่ายขาดเงินสะสมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ครั้งที่ 1 ดาวน์โหลดเอกสาร
391
15 ม.ค. 2559
186 ประกาศ อบต.เรื่องศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบางผึ้ง ปิดการเรียนการสอนในวันที่ 16 มกราคม (วันครู) ของทุกปี ดาวน์โหลดเอกสาร
2396
05 ม.ค. 2559
187 ประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับเงินเบี้ยยังชีพผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
353
25 ธ.ค. 2558
188 ประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับเงินเบี้ยยังชีพผุ้สูงอายุ อบต.ปากพนังฝั่งตะวันตก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
347
25 ธ.ค. 2558
189 ประกาศ อบต.ปากพนังฝั่งตะวันตก ดาวน์โหลดเอกสาร
337
01 ธ.ค. 2558
190 ประกาศการรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิ์รับเงินสวัสดิการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
342
30 ต.ค. 2558
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| 19 |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53