ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
51 ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปากพนังฝั่งตะวันตกเรื่องกำหนดประชุมสมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ. 2561 และสมัยประชุมสามัญสมัยแรกปีถัดไป ดาวน์โหลดเอกสาร
89
24 พ.ค. 2561
52 ประกาศ อบต.ปน.ตก. เรื่อง สัดส่วนประชาคมท้องถิ่นระดับตำบล ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
66
21 พ.ค. 2561
53 ประกาศ อบต.ปน.ตก.เรื่องสัดส่วนประชาคมท้องถิ่นระดับหมู่บ้าน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
60
21 พ.ค. 2561
54 ประกาศการประชุมประชาคมพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564)เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2 ดาวน์โหลดเอกสาร
73
09 พ.ค. 2561
55 ข่าวประชาสัมพันธ์เรื่องกำหนดการออกสำรวจภาษีบำรุงท้องที่ รอบระยะเวลา 4 ปี พ.ศ. 2561-2564 และประกาศให้เจ้าของที่ดินรับยื่นแบบแสดงรายการที่ดิน เพื่อเสียภาษีบำรุงท้องที่ ประจำปี พ.ศ. 2561-2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
99
06 พ.ย. 2560
56 ประกาศ อบต.ปน.ตก. เรื่องเจตจำนงสุจริต เสริมสร้างคุณธรรม และความโปร่งใสในการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลปากพนังฝั่งตะวันตก ดาวน์โหลดเอกสาร
86
14 ก.ค. 2560
57 ประกาศรายชื่อผู้รับสิทธิเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิดเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ดาวน์โหลดเอกสาร
130
31 มี.ค. 2559
58 ประกาศรายชื่อผู้รับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ดาวน์โหลดเอกสาร
115
14 มี.ค. 2559
59 ประกาศเรื่องการประชุมประชาคมแผนชุมชน ประชุมทบทวนแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา พ.ศ. 2560-2564 ประชุมทบทวนแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560-2562) ดาวน์โหลดเอกสาร
151
11 มี.ค. 2559
60 แผนการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้าย ประจำปี 2559 ดาวน์โหลดเอกสาร
119
04 มี.ค. 2559
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| 6 |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41